Informacje

Centrum Surowców Mineralnych i Pierwiastków Krytycznych działa przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.  Celem centrum jest koordynacja działalności AGH i przemysłu w zakresie zagadnień związanych z:

  • wydobyciem kopalin,
  • złożami surowców mineralnych,
  • złożami pierwiastków krytycznych,
  • technologiami wzbogacania, otrzymywania i wytwarzania nowych materiałów.

Nadrzędne zadania centrum kompetencji:

  • realizacja projektów z zakresu wykorzystania pierwiastków krytycznych,
  • analiza opracowań dotyczących gospodarki surowcami krytycznymi,
  • analiza potencjalnych źródeł metali krytycznych, w tym recyklingu,
  • opracowywanie projektów rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie oceny geologicznej oraz technologii wzbogacania i otrzymywania pierwiastków krytycznych i nowych materiałów.

Niektóre pierwiastki z listy europejskiej są obecnie eksploatowane w Polsce, zaś inne były kiedyś odzyskiwane w procesach rafinacji metali. Należą do nich przede wszystkim metale takie jak ołów, cynk, kadm, nikiel, kobalt, żelazo, molibden, wanad, rtęć, cyna, uran, tor, ren; pierwiastki niemetaliczne, jak siarka, selen, bar, fluor oraz grupa pierwiastków o własnościach pośrednich: arsen, antymon i bizmut.


dr hab. inż. Dariusz Foszcz
AGH
+48126172173
prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski
AGH
+48126172058
dr inż. Janusz Magiera
AGH
+48126172435
dr hab. Marek Rembiś
AGH
+48126172386
dr hab. inż. Marian Wagner, prof. AGH
AGH
+48126173838
dr inż. Tomasz Toboła
AGH
+48126172400
dr hab. inż. Krzysztof Bukowski
AGH
+48126172401
dr inż. Elżbieta Hycnar
AGH
+48126174142
mgr inż. Władysław Zygo
AGH
+48126172447
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH
AGH
+48126175232
dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. AGH
AGH
+48126172144
dr hab. Jaroslav Prsek
AGH
+48126172447
dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka
AGH
+48126172433
dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH
AGH
+48126172371
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
AGH
+48126172433